ISKOLÁNKRÓL

AZ ISKOLA TÖRTÉNETE


A Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola történetének kezdete az 1800-as évek végére tehető. Andráshidán az első "iskola" a Zala parton közvetlenül a híd mögött, a falu legszélső házában volt. A tanulólétszám 60 – 70 fő volt. Itt épült meg 1884-ben az akkori igényeket kielégítő iskolaépület Az elég magas tanulólétszám ellenére (60 – 80 fő), az iskola egytanerős volt. A tanítás egész nap folyt, hetente két szünnappal (csütörtök és vasárnap). Az első okleveles mester, Novák Mihály tanító, aki Zala megyében korának kiemelkedő pedagógus egyénisége volt. Elbeszéléseket, történelmi tanügyi cikkeket írt, főleg a dunántúli lapokba.

Novák Mihály után Újlaki Ferenc, Palatin Márton voltak rövidebb – hosszabb ideig az iskola pedagógusai, de az első igazán - mai értelemben vett – tanítói oklevéllel rendelkező tanítója Bálint Mihály volt, 1908-tól.

A tanulószám növekedése miatt az épületet kibővítették, így két tanítós iskola lett. 40 éven keresztül 1948-ig Bálint Mihály és Fábián Erzsébet, a későbbi Bálint Mihályné tanították a nebulókat. Működésük alatt a község szeretete s megbecsülése kísérte munkájukat, hisz majd két generáción keresztül nevelték Andráshida fiatalságát. Munkásságuk ideje alatt sok és fontos változás történt az iskola életében. Így 1942-ben az eddig 6 osztályos elemi iskola 8 osztályossá alakult, majd 1946/47-es tanévtől vált általános iskolává. Bálint Mihályt igazgatónak nevezték ki.

Őt 1948-tól Hankó Ernő, 1957-től Bakos József követte égészen 1975-ig.

Igazgatásuk közel 30 éve alatt is sokat fejlődött az iskola. Andráshida székhellyel, 8 évfolyamos, körzeti általános iskola vált az intézményből. A környező kistelepülések felső tagozatos tanulóinak beintegrálásával a tanulólétszám 240 főre gyarapodott. 1955/56-os tanévben megvalósulhatott a szakos tanítás. A zsúfoltság miatt a 8 tanulócsoport két műszakban délelőtt és délután járt iskolába.

A jelenlegi épületet, az új iskolát 1958. augusztus 20-án avatták, szeptemberben már megkezdődött benne a tanítás. Ebben a tanévben, elsők között a megyében, bevezetésre került a gyakorlati foglalkozás tantárgy tanítása. A gyakorlókert működtetése példát jelentett a környező iskoláknak. Közben 1962-ben 3 tanteremmel tovább bővült az iskola, és így meg tudta oldani, hogy az addig két különböző épületben lévő tanulóifjúság egy helyre kerüljön. 1965-ben elkészült a gyakorlóműhely 2 teremmel és egyéb kisegítő helyiségekkel.

Bérces György (1975 - 1988 ) igazgatása alatt a körzetesítést tovább folytatták. A 8 tantermes iskola 12 tanulócsoportossá fejlődött, párhuzamos felső tagozati osztályokkal. Az 1- 4. osztály sok éven át délután járt iskolába. A gyermekek nagy hiányát érezték a tornateremnek. Társadalmi összefogással az iskola mögötti erdős, kavicsos területen sportpályát építettek, ahol jelenleg kézilabda-, röplabda-, kosárlabda-, futó- és ugrópálya van.

Az alsó tagozat délutáni oktatásából adódó hátrányos helyzetét és az egyre növekvő gyermeklétszám miatti zsúfoltságot a város vezetői is jól látták, ezért az iskola épületét 12 tantermes iskolává bővítették. Az új épületrész tanteremmel, előadóteremmel, napközis termekkel, szertárakkal és egyéb helyiségekkel 1980-ban került átadásra. Ezzel egyidejűleg a régi épületrész is megújult, korszerűsödött, elindult a szaktantermek kialakítása.

Ugyanakkor megszűnt a váltott műszak, valamennyi tanulók délelőtt járhatott iskolába.

A tanulók száma tovább emelkedett, valamennyi alsó tagozatos osztály is párhuzamossá vált. A 70-es évek végére a teskándi, a hottói, a bödei, a babosdöbrétei a kiskutasi, a nagykutasi gyerekekkel együtt 650 fő tanult az intézményben. 1987-ben két új tantermet építettek a régi iskolaépülethez.

Szekeres Lajos (1988 –1993) igazgatása idején, 1992-ben megépült a minden igényt kielégítő tornacsarnok, így végre méltó körülmények között tornászhatott a sok diák.

Neki köszönhető a német nyelvi tagozatos oktatás bevezetése, az Öveges napok rendezvény sorozat elindítása. 1990-ben a teskándi iskola átadásakor tanuló létszámunk nagy számban csökkent, mivel a bödei, hottói, babosdöbrétei és teskándi gyerekek ott folytatták tovább tanulmányaikat.

Ekler Emma (1994 – 1998) igazgatása alatt a kihelyezett zeneiskolai tagozat is helyet kapott és bevezetésre került az úszásoktatási program. Megalakult A Kéz a Kézben Gyermekeinkért Alapítvány.1997-ben megújult az ebédlő, korszerű főzőkonyha és a házmester számára szolgálati lakás került átadásra.

Igazi István (1998 – 2007) munkássága egy új szervezetei forma létrehozására, a többfunkciós intézmény kialakítására irányult.

1998-2012. között általános művelődési központként működtünk, mely magába foglalta a négy csoportos óvodát, a nyolc évfolyamos általános iskolát és a település, Andráshida kulturális életének szervezését, a közművelődési intézményt. Az épületi adottságokat tekintve két telephellyel működött intézményünk. A központi épület az általános iskola és a művelődési központ. Az óvoda épülete külön, a központi épülettől távolabb helyezkedett el, melyben, egykor az iskola kezdte meg működését. 1999-ben két újabb tantermet alakítottak ki, hogy a könyvtár olvasóteremmel bővülhessen, hogy méltó helyen oktathassuk az informatikát. Két tantermet összenyithatóvá változtattak, hogy a közművelődési feladataink ellátásának jobb tárgyi feltételek legyenek. 2005. őszén tornacsarnokunkat Bozó Tamásról, néhai testnevelőnkről nevezték el, a Nemzeti Emlékezet Program keretében.

Domján István intézményvezető (2008 - jelenleg is) nevéhez fűződik többek között a néptáncoktatási, ökoiskolai program bevezetése, a település közművelődési életének jelentős fejlesztése. 2008 nyarán szülői összefogással, felajánlással és a Kéz a Kézben Gyermekeinkért Alapítványunk segítségével művészeti szaktantermeket (tükrösterem, kézműves műhely, tankonyha) alakítottak ki, néhai igazgatóról, Szekeres Lajosról elnevezett természettudományi szaktanterem, Megújult az Naumann János nevét viselő informatikaterem. Kémia-fizika szaktanterem került kialakításra. Udvari játékokkal, mostanra már árnyas fákkal beültetett játszótér segíti a gyerekek kikapcsolódását a szabadidőben. Az ökokert kialakítása a rég megszűnt gyakorlókertet eleveníti meg.

Igazgatók 1884 -2021.

1884 - 1890 Novák Mihály
1890 - 1898 Újlaki Ferenc
1898 - 1908 Palatin Márton
1908 - 1948 Bálint Mihály
1948 - 1957 Hankó Ernő
1957 - 1975 Bakos József
1975 - 1988 Bérces György
1988 - 1993 Szekeres Lajos
1993 - 1994 Tóth Istvánné (megbízott igazgató)
1994 - 1998 Ekler Emma
1998 - 2007 Igazi István
2007 - 2008 Salamon Edit (megbízott igazgató)
2008 - Domján István

Bérces György néhai igazgató történeti írását felhasználva

írta: Salamon Edit igazgatóhelyettes

Intézményünk Zalaegerszeg északi városrészében, Andráshidán található. 1884 óta működik a településen iskola, mely 1984-ben vette fel Öveges József fizikus professzor nevét.

Iskolánk Zalaegerszeg városának peremén található, kertvárosi környezet vesz bennünket körül. Beiskolázási körzetünk Andráshida, Szenterzsébethegy, Vorhota, Hatháza, Kiskutas, Nagykutas. A körzeten kívülről is nagy számban érkeznek hozzánk tanulók, intézményünk családias légköre és nevelő-oktató munkánk jó híre jelenti a vonzerőt.

Intézményünk nyolc évfolyamos általános iskola, minden évfolyamon két osztállyal működik. Pedagógiai programunk figyelembe veszi adottságainkat: az idegen nyelvre, a hagyományőrzésre, a környezeti és a testi nevelésre helyezi a hangsúlyt. Így az első évfolyamon a játékos nyelvtanulás és a néptánc oktatás, a negyedik évfolyamtól kezdődően az emelt szintű nyelvtanulás kerül előtérbe. A 8. év végén többen alapfokú nyelvvizsgát tesznek.

Iskolánkban a nevelés-oktatás eredményesen zajlik. Tantestületünk szakmai stabilitása évek óta biztosított.

A sajátos nevelési igényű tanulókat gyógypedagógusok fejlesztik. A tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanítványainkkal, egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében foglalkoznak a pedagógusok. A tanítók, szaktanárok munkáját pedagógiai asszisztensek segítik.

Fontos számunkra tanítványaink társadalmi szerepvállalásra, szolidaritásra nevelése, ezért szervezünk jótékonysági akciókat, véradást évente több alkalommal. Iskolánk Vöröskeresztes Alapszervezete segít ebben bennünket.

Az oktatást és a szabadidő eltöltését a következő szaktantermek szolgálják:

  • Neumann János Informatika Szaktanterem
  • Szekeres Lajos Természettudományos Szaktanterem
  • Öveges József Kémia Fizika Szaktanterem
  • Művészeti Szaktanterem (tükrös terem)
  • Könyvtár tágas olvasóteremmel
  • Tankonyha, Technika és Életvitel Szaktanterem
  • minden igényt kielégítő Bozó Tamás Sportcsarnok.

A gyermekek egészségnevelését változatos lehetőségek biztosítják. Úszásoktatási programunk 2-5. évfolyamon három úszásnem elsajátítását teszi lehetővé tanulóink számára.

A diákok sportolási igényeit a fiú, leány labdarúgás, a kosárlabda, a leány torna, a kölyök atlétika, judo, teke, sakk, rocky, kötélugrás, jégkorcsolyázás, síelés lehetőségének megteremtésével, a konditerem használatával, kirándulások, túrák szervezésével elégítjük ki.

Pályaválasztási programok sora segíti tanítványaink felkészítését a továbbtanulásra.

A tehetséggondozást kiemelt feladatunknak tekintjük. Tanulóink számára folyamatosan biztosítjuk a városi, megyei, országos versenyeken való részvételt, melyre a szakkörök keretében készítjük fel őket. 2018-ban elnyertük a regisztrált tehetségpont címet.

Intézményünk névadójára emlékezve az Öveges napokon városi versenyeket rendezünk.

2012 óta Ökoiskolai, 2019 óta Örökös Ökoiskola címmel rendelkezünk, melyet a magas színvonalú környezeti nevelés terén elért eredményeinkkel vívtunk ki.

Könyvtárunk a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár letéti könyvtára, állományunk ezáltal gazdag kínálattal rendelkezik.
A hetedik osztályosok a Határtalanul! pályázati program keretében szerezhetnek életre szóló élményeket a határon túli magyarlakta területekre történő utazás során. (2019. Erdély).

A Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenei tagozata is működik intézményünkben, melynek keretében helyben tanulhatnak különféle hangszereken diákjaink.

A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ Andráshidai Művelődési Házának iskolánk ad helyet. A település és intézményünk kulturális tevékenységét a művelődésszervező koordinálja. A település rendezvényein részt veszünk, a szüreti felvonulástól a májusfa kitáncolásig minden ünnepkört megidézünk.

A tanítási órákon kívül számos program közül választhatnak tanítványaink. A délutáni szabadidőben tartalmas programokon vehetnek részt.

Pályázati programok színesítik az oktatási-nevelési céljaink elérését. Segítségükkel innovatív, korszerű tanítási módszerek, témanapok, modern digitális eszközök teremtenek lehetőséget a tanulóink sokoldalú fejlesztésére.


Külső kapcsolataink jól funkcionálnak. A szülői közösséggel nyílt, őszinte partneri viszonyra törekszünk.

A település civil szerveződéseivel aktív kapcsolatot tartunk.

Fejlődési lehetőséget kínálunk a kiváló adottságú és a hátrányos, veszélyeztetett helyzetű gyerekeknek is.

Nevelésközpontú iskolát kívánunk megvalósítani, olyan emberléptékű intézményt, melyben mindenki (gyermek, szülő, pedagógus) jól érzi magát, megtalálja a helyét.

Készítette: Salamon Edit, intézményvezető-helyettes


Lépj velünk kapcsolatba

oveges-iskola.hu

Iskola u. 1., 8900 Zalaegerszeg

+36-67-632-456

ovegesmedia@gmail.com

@facebookoldal